Протокол за разпределение на пасища №2 - Меричлери

   58  Актуално

П Р О Т О К ОЛ   №2

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на гр.Меричлери, с.Сталево.

 

 

I. За землището на гр.Меричлери, с.Сталево, общ. Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от „Ематия” ЕООД представлявана от Герасим Георгиев Герасимов, с рег.индекс СД-16-206/08.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1 „Ематия” ЕООД отглежда 36бр. говеда над 2г. за производство на месо, които приравнени към 1 ЖЕ, отговарят на 36ЖЕ, 26бр. говеда до 2г., от които 10бр. за месо, които приравнени към 0,6 ЖЕ отговарят на 15,6ЖЕ, 2бр коне, които приравнени към 1 ЖЕ, отговарят на 2ЖЕ или общо 53,6ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади за 1222,64дка. Към заявлението „Ематия” ЕООД е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ „Ематия” ЕООД има право да ползва 1334дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 2668дка от VIII до X категория.

2. Заявление от „Гери енд Ко” ЕООД представлявана от Герасим Георгиев Герасимов, с рег.индекс СД-16-207/08.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1 „Гери енд Ко” ЕООД отглежда 44бр. говеда над 2г., от които 40бр. за производство на месо, които приравнени към 1 ЖЕ, отговарят на 44ЖЕ, 52бр. говеда до 2г., от които 21бр. за месо, които приравнени към 0,6 ЖЕ отговарят на 31,2ЖЕ или общо 75,2ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади за 1347,921дка. Към заявлението „Гери енд Ко” ЕООД е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ „Гери енд Ко” ЕООД има право да ползва 1728дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

 

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на гр.Меричлери, с.Сталево, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

            II.1.Разпределя на „Ематия” ЕООД, представлявана от Герасим Георгиев Герасимов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 114,237дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

гр.Меричлери

47843.36.271

ПАВЛЕТА

Пасище

V

114,237

 

 

 

 

 

 

114,237

 

2.Разпределя на „Гери енд Ко” ЕООД, представлявана от Герасим Георгиев Герасимов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 332,918дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

гр.Меричлери

47843.33.90

ПАВЛЕТА

Пасище

V

253,724

 

Димитровград

гр.Меричлери

47843.48.144

ПАВЛЕТА

Пасище

IV

60,636

 

 

 

 

 

 

314,360

 

 

Димитровград

 

с.Сталево

000066

ГЕРЕН ДО ВОДЕНИЦАТА

Пасище, мера

IV

18,558

 

 

 

 

 

 

18,558

 

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с „Ематия” ЕООД, „Гери енд Ко” ЕООД, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

 

 

 

свали като .pdf