Протокол за разпределение на пасища №10 - с.Длъгнево

   62  Актуално

П Р О Т О К ОЛ   №10

 

 

 

            Днес 30.03.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Длъгнево.

 

I. За землището на с.Длъгнево са подадени следните заявления:

1. Заявление от Въчо Делчев Въчев, с рег.индекс СД-16-231/09.03.2018г..Г-н Въчев е заявил несъществуващи в разпределението и в землището на с.Длъгнево имоти.

 

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Длъгнево, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

             II.1.Не разпределя на Въчо Делчев Въчев за стопанската 2018/2019 година общински имоти.

             

 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

свали като .pdf