Протокол за разпределение на пасища №1 - с.Светлина и с.Сталево

   49  Актуално

П Р О Т О К ОЛ   №1

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Сталево, с.Светлина.

 

 

I. За землището на с.Сталево и с.Светлина,  общ. Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от „Мериленд и Ко” ЕООД представлявана от Герасим Георгиев Герасимов, с рег.индекс СД-16-208/08.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1 „Мериленд и Ко” ЕООД отглежда 5бр. говеда над 2г., които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 5ЖЕ, 3бр. говеда до 2г., които приравнени към 0,6 животинска единица отговарят на 1,8ЖЕ, 60бр. овце, които приравнени към 0,15 животинска единица отговарят на 9ЖЕ, 2бр коне, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 2ЖЕ или общо 17,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади за 177,385дка. Към заявлението „Мериленд и Ко” ЕООД е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ „Мериленд и Ко” ЕООД има право да ползва 267дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 534дка от VIII до X категория.

2. Заявление от Желязко Хубенов Христов, с рег.индекс СД-16-220/12.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Желязко Хубенов Христов отглежда  296бр. овце, които приравнени към 0,15 отговарят на 44,4ЖЕ, 18бр. кози , които приравнени към 0,15 отговарят на 2,7ЖЕ животинска единица, или общо 47,1ЖЕ.. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади за 356,802дка. Към заявлението Желязко Хубенов Христов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Желязко Хубенов Христов има право да ползва 706,5дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

3.Заявление от Симеон Георгиев Симеонов, с рег.индекс СД-16-191/06.03.2018г.. Заявителят се отказва от Заявлението си.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Сталево, с.Светлина, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

             II.1.Разпределя на „Мериленд и Ко” ЕООД представлявана от Герасим Георгиев Герасимов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 253,921дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Сталево

000042

АЛМАЛИТСКИ ПЪТ

Пасище, мера

VII

6,071

Димитровград

 

с.Сталево

000112

АЛАТЛА ДЕРЕ

Пасище, мера

V

6,278

Димитровград

 

с.Сталево

000755

ЗАД ЧОПЛАКА

Пасище, мера

IX

5,857

Димитровград

 

с.Сталево

000819

ЧОПЛАКА

Пасище, мера

IX

131,371

Димитровград

 

с.Сталево

000939

ХИСАРЯ

Пасище, мера

X

22,431

Димитровград

 

с.Сталево

001001

ГОРНИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

19,045

 

 

 

 

 

 

191,053

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Светлина

65574.500.203

В СЕЛО

Пасище

V

62,868

 

 

 

 

 

 

62,868

 

 

2.Разпределя на Желязко Хубенов Христов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 176,629дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Сталево

000018

АДАТА

Пасище, мера

IV

13,553

 

Димитровград

 

с.Сталево

000160

БОЖКОВИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

8,798

Димитровград

 

с.Сталево

000276

ПЕЕВО ДЕРЕ

Пасище, мера

V

14,604

Димитровград

 

с.Сталево

000297

БАЛАБАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

8,499

Димитровград

 

с.Сталево

000323

КАШЛЪ БУНАР

Пасище, мера

V

6,116

Димитровград

 

с.Сталево

000382

СКАЛАТА

Пасище, мера

VIII

17,280

Димитровград

 

с.Сталево

000392

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

VIII

8,839

Димитровград

 

с.Сталево

000471

ГЕРЕН ДО ВОДЕНИЦАТА

Пасище, мера

IV

11,479

Димитровград

 

с.Сталево

000540

КЮРПЕ КОРИЯ

Пасище, мера

VII

22,739

Димитровград

 

с.Сталево

000546

ГОРНИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VII

18,375

Димитровград

 

с.Сталево

000562

МЕРИТЕ

Използ.ливада

VI

8,428

Димитровград

 

с.Сталево

000566

МЕРИТЕ

Пасище, мера

IX

21,598

Димитровград

 

с.Сталево

000574

МЕРИТЕ

Пасище, мера

V

16,321

 

 

 

 

 

 

176,629

 

            3.Не разпределя на Симеон Георгиев Симеонов за стопанската 2018/2019  година общински имоти.

 

 

 

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с „Мериленд и Ко” ЕООД, Желязко Хубенов Христов, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

 

 

 

свали като .pdf