Промяна в графика за обслужване на съдовете за битови отпадъци в селата Черногорово, Воден, Бряст, Здравец, Странско

На основание и съгласно договор рег.№ ИДОСВ-314/17.06.2019г. между Община Димитровград и „Нео-Титан” ООД Димитровград

ПРЕДПИСВАМ

Считано от 09.08. 2021 год. (понеделник) да бъде извършена промяна в графика за обслужване на съдовете за ТБО по направления и населени места, както следва:

1. с. Черногорово и с.Воден - вместо всеки понеделник обслужването на съдовете за ТБО да се извършва всеки четвъртък;

2. с. Бряст, с. Здравец и с. Странско - вместо всеки четвъртък обслужването на съдовете за ТБО да се извършва всеки понеделник;

3. обект хотел „Райски кът” в с.Радиево - два пъти седмично в дните понеделник и четвъртък.

Контрол по изпълнение на настоящото предписание да се извършва от отдел „ИДОСВ” в Община Димитровград.

 

 

Иво Димов

Кмет на Община Димитровград