Проект за ПУП – изменение на ПР на част от кв. 605 и план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 21052.338.14, м. „Герен дору”, гр. Димитровград.

РД-06-520-31.03.2023г.

Файлове: