Проект за ПУП – изменение на ПР и ПЗ на УПИ IДСО „Благоустройство и комунално стопанство”, УПИ IIСМУ „Исстрой” Пловдив и УПИ IX, кв. 203, кв. „Марийно”, гр. Димитровград, отразени в кадастралната карта като ПИ с идентификатори 21052.1010.55, 21052.1010.56

РД-06-519-31.03.2023г.

Файлове: