Проект за Проект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 39668.156.52, м. „Кърчето”, землище с. Крепост.

РД-06-1131 от 05.08.2022г.

Файлове: