Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 36573.127.45, м. „Кясмелките”, землище с. Каснаково, общ. Димитровград.

РД-06-1756-28.11.2022г.

Файлове: