Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, изменение на план за регулация и план-схема за електрификация на УПИ IV”Атлас” АД, кв. 200, ПИ 21052.1012.156, гр. Димитровград.

РД-06-1745-25.11.2022г.

РД-06-1745-25.11.2022г.-чертеж1

РД-06-1745-25.11.2022г.-чертеж2

РД-06-1745-25.11.2022г.-чертеж3

Файлове: