Проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и план-схема за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 21052.1018.211, кв. 518, м. „Габера”, гр. Димитровград.

РД-06-989 от 12.07.2022г.

РД-06-989 от 12.07.2022г.-чертеж

Файлове: