Проект за Подробен устройствен план - план за план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1018.233, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Жилищна сграда” в ПИ 21052.1018.233, м. „Габера”, гр. Димит

РД-06-1780 от 23.11.2021г. 

Файлове: