Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IXза производствени и обслужващи дейности, кв. 204, ПИ 21052.1007.107 и УПИ Xза производствени и обслужващи дейности, кв. 204, ПИ 21052.1007.110, кв. „Марийн

РД-06-15 от 05.01.2022г. 

Файлове: