Проект за изменение на Подробен устройствен план – специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна Линия 1 kV за външно електрозахранване на ФЕЦ до 30 kWp в УПИ XIII93, кв. 1, с

РД-06-683 от 17.05.22г.

Файлове: