Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация УПИ IV-63 и УПИ XI-63, кв.9, с. Райново.

РД-06-453-20.03.2023г.