Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XXI-817   в кв. 57 по плана на с.Крепост.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 197/08.08.2022г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 08.08.2022г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1653#3/10.06.2022г.                     Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XXI-817   в кв. 57 по плана на с.Крепост, при което се променя функционалното предназначение     на имота : „За жилищни нужди и обществено обслужване” – изготвен след разрешение, дадено със заповед № РД-06-588/04.05.2022г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                               в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,                              при което се установи, че заинтересовани лица не са получили писмото, видно                       от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 0094K9 X 1 /отсъства/

-R ИД PS 6400 0094KF 3 № 2 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 0094KH 5 № 3 /отсъства/

-R ИД PS 6400 0094KD 1 № 4 /отсъства/

-R ИД PS 6400 0094KB Z № 5 /отсъства/

-R ИД PS 6400 0094KA Y № 6 /преместен/

-R ИД PS 6400 0094K8 W № 7 /преместен/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 08.08.2022г. заинтерисованите лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация.

Срокът по настоящото обявление изтича на 22.08.2022г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.