Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V154, УПИ VI154, УПИ VII154 и УПИ VIII154, кв. 34, с. Голямо Асеново, общ. Димитровград.

РД-06-1952 от 20.12.2021г.  

Файлове: