Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IVза училище, кв. 37 по плана за регулация на с. Радиево, общ. Димитровград.

РД-06-1778 от 23.11.2021г. 

Файлове: