Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III38, УПИ V38, УПИ VI39 и УПИ VIII38, кв. 6, с. Горски извор, общ. Димитровград.

РД-06-1777 от 23.11.2021г.

Файлове: