Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III-11 и УПИ XI-252, кв. 3, с. Крепост, общ. Димитровград.

РД-06-397-10.03.2023г.

Файлове: