Проект за изменение на плана на новообразуваните имоти на м. „Кайряка”, землище с. Великан, общ. Димитровград за поземлени имоти пл.№ 80.30 и пл.№ 80.31.

РД-06-1928 от 15.12.2021г. 

Файлове: