Проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот планоснимачен № 65, УПИ ІІ-65 в кв. 6 по плана на с.Ябълково.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 198/08.08.2022г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 08.08.2022г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-33-1305#1/06.07.2022г.                 заповед № РД-06-663/16.05.2022г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване         на Проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот планоснимачен № 65, УПИ ІІ-65 в кв. 6 по плана на с.Ябълково.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на          Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи,         че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията                    не e получило писмото – видно от обратна разписка ИД PS 6400 009C7O7 /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя            върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 08.08.2022г., заинтерисованото лице        може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково,                  чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                     в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-663/16.05.2022г. на Кмета                  на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 22.08.2022г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.