Проект за изменение на кадастралния план на поземлени имоти пл.№ 870, за който са образувани УПИ I-870 и УПИ II-870, кв. 79, с. Горски извор, общ. Димитровград.

РД-06-1698-22.11.2022г.

Файлове: