Проект за изменение на кадастралния план на поземлени имоти пл.№ 479, за който е образуван УПИ VIII-479, кв. 37, с. Ябълково, общ. Димитровград.

РД-06-1699-22.11.2022г.