Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 647, за който са образувани УПИ I647 и УПИ II647, кв. 71, с. Ябълково, общ. Димитровград.

РД-06-1929 от 15.12.2021г. 

Файлове: