Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 118, за част от който е образуван УПИ XX-118, кв. 12, с. Великан, общ. Димитровград.

РД-06-1747-27.09.2022г.

Файлове: