Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване върху обекти — язовири и водоеми, публична общинска собственост

   47  Актуално

Общинска администрация обявява, че на основание решения на Общински съвет Димитровград №№ 1245 до 1250 от 25.04.2019г., с Решения на кмета на общината №№ОК-10-34 до 39 от 13.05.2019г. е открита процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване върху обекти — публична общинска собственост,  както следва:

1.с.Бряст – водоем №000164  (ПИ 06762.18.185)

2.с.Горски извор – язовир №000193  (ПИ 17141.25.11)

3.Меричлери – язовир №000016  (ПИ 67843.24.111)

4.Меричлери  (и Длъгнево) – язовир №000147  (ПИ 47483.48.147)

5.с.Скобелево – водоем №000334

6.с.Странско – язовир №000034

 

Пълен достъп до информационния пакет на документацията за концесията е осигурен на официалния уеб сайт на Община Димитровград: http://www.dimitrovgrad.bg/, Раздел „Общинска собственост", Подраздел „Обяви за търгове”  и на сайта на Националния концесионен регистър.

 

            Срок за  получаване на заявленията и офертите – 14.06.2019г.

Отваряне на офертите при откритата процедура – 01.07.2019г. от 10.00 часа.

 

За информация – тел.0391/68-277 – Теодора Стоянова и 0391/68-275 – Яна Георгиева

свали като .pdf