ОДОБРЯВАМ: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII - 475, кв.37 в с. Ябълково.

РД-06-241-09.02.2023г.

Файлове: