ОДОБРЯВАМ: Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 32, за който е образуван УПИ Х-32, кв. 6, с. Великан, общ. Димитровград.

РД-06-1711-31.10.2023г.

Файлове: