ОДОБРЯВА задание за проектиране на ПУП – ПЗ и парцеларен план на елементите на техн. инфраструктура на ПИ: 39668.145.54, с. Крепост, м. „Горския кър”, общ. Димитровград

Решение 296-27.06.2024г.

Файлове: