обявление пазар

   131  Актуално

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 09.02.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-60#1/16.01.2018г.  Проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на общински урегулиран поземлен имот УПИ ХV-1964,1036,отреден „За кооперативен пазар и алея” в кв.168 по ПУП ПРЗ на Димитровград ,с идентификатори 21052.1015.2335 и 21052.1015.2334 по кадастралната карта ,с цел промяна  предназначението на нефункциониращата спортна площадка в част от кооперативния пазар при спазване изискванията на чл.39,ал.3 от ЗУТ и ново урегулиране на имотите с предвиждане на нов режим на застрояване .

Проекта е изработен съгласно чл.135,ал.3 от ЗУТ след дадено разрешение със заповед № РД-06-38/10.01.2018г. на Кмета на Община Димитровград и е съобразен с отреждането на проекта за ОУПО, одобрен с решение № 793/2017г. на Общински съвет Димитровград като с проектното решение се предвижда изменение на уличната регулация, при което реализираната на място улица „Елин Пелин” се обособява отново като улица с прилежащи нови общински урегулирани имоти  УПИ ХХ/съществуващ пазар/ и УПИ ХІХ /бивша спортна площадка/ с ново отреждане „За кооперативен пазар и паркинг” С плана за застрояване се предвижда затворено едноетажно тяло на съществуващия пазар с обслужващ покрит паркинг в северната част и частично покрит паркинг-пазар с административна сграда западната част на имота ,обхващащ бившата спортна площадка   

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство  на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на инж. Станка Атанасова Добрева- гл. експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”и Карамфилка Петрова Янева – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията ,живущи на адреси :Димитровград, ул.”Отец Паисий” №12,  Димитровград, ул.Елин Пелин”№12-1-2,  Димитровград, ул.Елин Пелин”№6-3-5, Димитровград, ул.Елин Пелин”№12-3-6, Димитровград,ул.Отец Паисий” №14, Димитровград, ул.Елин Пелин”№4-2-3,  с.Борилово ,общ.Стара Загора, не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-ИД РS 6400 006JWW 8-ПРАТКАТА НЕПОТЪРСЕНА

- ИД РS 6400 006JWQ 2- ПРАТКАТА НЕПОТЪРСЕНА

- ИД РS 6400 006JWN Z- ПРАТКАТА НЕПОТЪРСЕНА

- ИД РS 6400 006JWI  U- ПРАТКАТА НЕПОТЪРСЕНА

- ИД РS 6400 006QP8  K- ПРАТКАТА НЕПОТЪРСЕНА

- ИД РS 6400 006QP1  D- ПРАТКАТА НЕПОТЪРСЕНА

- ИД РS 6400 006QP6  I- ПРАТКАТА НЕПОТЪРСЕНА

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 09.02.2018г., заинтерисованите лица могат да направят писмени предложения и възражения до общинската администрация..

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж  в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на проекта  с настоящото обявление изтича на 22.02.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

отдел „УТКР” при Община Димитровград  

свали като .pdf