ОБЯВЛЕНИЕ от 10.02.2020г.

   27  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 10.02.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2728#3/27.12.2019г. заповед           № РД-06-1979/23.12.2019г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект     за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ XIIІ-425 в кв. 57 по плана на с.Крепостизготвен след разрешение, дадено със заповед № РД-06-1572/22.10.2019г., при което имота се разделя и се урегулират нови имоти на Христо Минков Христов                             и Минко Веселинов Христов както следва :

-УПИ XXI, за който се въвежда нов кадастрален № 817 с площ 572,20 кв.м.

-УПИ XXII, за който се въвежда нов кадастрален № 818 с площ 572,20 кв.м.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство             на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи,         че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията                     не са получили писмата – видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 007VHL V /отсъства/

-ИД PS 6400 007VHF P /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 10.02.2020г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково,              чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1979/23.12.2019г. на Кмета                  на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 24.02.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf