ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 07.02.2018Г.

   113  Актуално

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 07.02.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-20#6/05.01.2018г. заповед № РД-06-08/03.01.2018г. на Кмета на Община Димитровград                        за  допълване на кадастралната основа  на кв. 3 по плана на с. Добрич с нов имот кад. №645  със граници съвпадащи с външните имотни граници  на поземлен имот с № 012034 по данни на Картата на възстановената собственост и съгласно геодезическото заснемане, така както е показано със зелени и кафяви черти, щрихи и цифри  върху комбинираната скица – проект №1/02.01.2018год. и в графичната част  на проекта и Проект за изменение на ПУП – План за регулация на с Добрич при което  за нов имот кад. № 645 се отрежда нов УПИ ХXІV-645 с площ 1640.42 кв. м.  в кв. 3, така както е показано със зелени , щрихи и надписи   върху комбинираната скица – проект №1/02.01.2018год. и в графичната част  на проекта.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на инж. Станка Атанасова Добрева- гл. експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”и Карамфилка Петрова Янева – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство                        на територията не са получили писмото – видно от обратни разписки :

Собственик на ПИ 012031 по КВС на с. Добрич  не е получил писмото  видно от обратна разписка -ИД PS 6400 006Р 10 N /непотърсено от заявителя/,

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 07.02.2018г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-08/03.01.2018г. на Кмета                  на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 21.02.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

 

 

тдел „УТКР” при Община Димитровград 

 

свали като .pdf