ОБЯВЛЕНИЕ № 98/12.03.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 98/12.03.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 12.03.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-318#1/07.02.2020г. Проект за изменение на Подробен устройствен планПлан за регулация              на УПИ XXI-1403 – отреден „За жилищно застрояване и търговия” в кв. 120            по плана на Димитровград, представляващ имот с идентификатор 21052.1014.87, при което имота става „За жилищно застрояване, търговия, автомивка                   и автосервиз” – изготвен съобразно разрешение, дадено със заповед                  № РД-06-117/29.01.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона              за устройство на територията, не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 007X61 2 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 007X63 4 /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 12.03.2020г. заинтерисованите лица   могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта      до Общинската администрация.

Срокът за обжалване по настоящото обявление изтича на 26.03.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.