ОБЯВЛЕНИЕ  № 98 / 06.04.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 98 / 06.04.2023г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                        Днес 06.04.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-554/16.02.2023 г. за одобряване на проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ, кв.250, ПИ 21052.1008.294 по действащия план за регулация и застрояване на гр. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Марстрой ООД 126059640, собственик на ПИ 21052.1005.14, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VYO H
  • Живка М.Янакиева, наследник на собственик на ПИ 21052.1008.250, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VY5 Y
  • Станислава В.Радева, наследник на собственик на ПИ 21052.1008.250, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VY7 0
  • Добринка М.Жекова, наследник на собственик на ПИ 21052.1008.250, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VXX P
  • Илия К.Георгиев, собственик на ПИ 21052.1008.249, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VYQ J
  • Василка Н.Колева, собственик на ПИ 21052.1008.249, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VXQ I
  • Тихомира Р.Ванева, наследник на собственик на ПИ 21052.1008.250, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VXO G
  • Влади В.Радев, наследник на собственик на ПИ 21052.1008.250, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VY9 2
  • Иванка М.Тончева, собственик на ПИ 21052.1008.249, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VXS K

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 06.04.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът на настоящото обявление за съобщаване на проекта изтича на 20.04.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

ОТ ОБЩИНАТА