ОБЯВЛЕНИЕ  № 97 /06.04.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 97 /06.04.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 06.04.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-4601/09.12.2022г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-262/15.02.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 87076.39.45, м. „Баирчето”, землище с. Ябълково.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Добринка К.Ванчева, собственик на ПИ с идентификатор 87076.39.20, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009 VWW N            

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 06.04.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът на настоящото обявление за съобщаване на заповедта изтича на 20.04.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА