ОБЯВЛЕНИЕ № 97 / 12.03.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 97 / 12.03.2020г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 12.03.2020г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-33-3098#7/12.02.2020г. заповед №РД-06-162/11.02.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект за допълване кадастралната основа на поземлен имот пл.№ 473, за който е отреден урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ-473 и  УПИ ІІІ - „За озеленяване” в  кв.57 по плана на с.Добрич, одобрен със заповед №123/1968г. с нов имот  кад.№ 641, възстановен като имот №453, нива  в местност „Чифлика”.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • наследник на възстановен имот №453 в местност „Чифлика” по плана на с.Добрич не е получил писмото, „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 007X07 2
  • наследник на възстановен имот №453 в местност „Чифлика” по плана на с.Добрич не е получил писмото, „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 007WZX Q

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 12.03.2020 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-162/11.02.2020г. изтича на 26.03.2020 год.