ОБЯВЛЕНИЕ  № 92 / 27.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 92 / 27.03.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 27.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-4460/29.11.2022г. за съобщаване на заповед РД-06-241/09.02.2023г. с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план -  план за регулация на поземлен имот с пл.№ 475, УПИ VII475, кв. 37 по кадастралния и регулационен план на с. Ябълково, общ. Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Янка Тенева Гинева, собственик на УПИІІІ476, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009XZE A                  

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 27.03.2023г., заинтересованите лица        могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът по съобщаването на Заповед № РД-06-241/09.02.2023год. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 10.04.2023г.

 

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА