ОБЯВЛЕНИЕ № 8/08.01.2018г.

   97  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 8/08.01.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 08.01.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-165#7/08.12.2017г. заповед № РД-06-1927/06.12.2017г. на Кмета на Община Димитровград                        за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ XVII-51 в кв. 4 по плана на с.Ябълково, при което след допълване на кадастралния план по данни от геодезическите заснемания, вътрешните регулационни линии             се прокарват по съществуващите имотни граници и се урегулират нови :

-УПИ XVII, за който се въвежда нов кадастрален № 996 с площ 567,03 кв.м.

-УПИ XVI-52 с площ 1025,30 кв.м.

-УПИ І, за който се въвежда нов кадастрален № 997 с площ 592,57 кв.м.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство                        на територията не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 006ODG E /непотърсено от заявителя/, но получено с разписка на ръка /лично/ на гише № 5 на 21.12.2017г.

-ИД PS 6400 006ODK I /непотърсено/ - за УПИ I-51

-ИД PS 6400 006ODO M /непотърсено/ - за УПИ XVI-52

-ИД PS 6400 006ODQ O /непотърсено/ - за УПИ XVI-52

-ИД PS 6400 006ODS Q /непотърсено/ - за УПИ XVI-52

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 08.01.2018г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1927/06.12.2017г. на Кмета                  на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 22.01.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf