ОБЯВЛЕНИЕ № 74 от 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 74 / 14.03.2023г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд.№ УТКР-30-434/07.02.2023г. за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ IXза учебно производствено предприятие „Труд”, кв. 131, ПИ 21052.1014.549, гр. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Станислав Д. Делчев собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.545, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VUE 3
  • Стефанка Г. Андреева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.546, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VUC 1
  • Красимир З. Кирков, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.552, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VSN A
  • Валери Н. Балиев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.553, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VSR E
  • Жана М. Иванова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.554, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VS6 T
  • Кирилка И. Кирева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VU6 V
  • Ренета Б.Славова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VU6 V
  • Гинка Д. Гинева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VU6 V

При спазване на изискванията на § 4 т.2 от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.03.2023 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът за съобщаване на заповедта изтича на 28.03.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

ОТ ОБЩИНАТА