ОБЯВЛЕНИЕ № 73 от 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 73 / 14.03.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд.№ УТКР-30-373/01.02.2023г. за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VIза производствени и складови дейности, кв. 28, ПИ 21052.1017.225, гр. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Ротер ООД, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.224, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VVU K
  • Карат 13 ООД, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.224, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VVA 0
  • Пемир ООД, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.224, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VV8 Y
  • Дега Комерс ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.226, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009VW7 Y
  • Дилян Георгиев Бояджиев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.224, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009EM8 8

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2 от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.03.2023 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът за съобщаване на заповедта изтича на 28.03.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

ОТ ОБЩИНАТА