ОБЯВЛЕНИЕ № 72 от 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 72 / 14.03.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд. № УТКР-30-4187/11.11.2022г. за съобщаване на заповед № РД-06-216/01.02.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИVI589, кв. 42, гр.Меричлери, общ. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Иван Т. Кабаков, собственик на УПИ ІV587, кв.42 не е получил писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009VVD 3
  • Минка Т. Велева, собственик на УПИ ІV587, кв.42 не е получил писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009VVD 3
  • Делка Т.Велева, собственик на УПИ ІV587, кв.42 не е получил писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009 VVB 1

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2 от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.03.2023 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът за съобщаване на заповедта изтича на 28.03.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА