ОБЯВЛЕНИЕ № 71 от 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 71 / 14.03.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд. № УТКР-30-4726/21.12.2022г. за съобщаване на Заповед № РД-06-199/01.02.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I469, кв. 62, с. Ябълково, общ. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Грозданка А.Улен, наследник на Ангел В.Ангелов, собственик на УПИ І469, кв.62

не е получил писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009VIN 0

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2 от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.03.2023 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът за съобщаване на заповедта изтича на 28.03.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА