ОБЯВЛЕНИЕ  № 70 / 13.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 70 / 13.03.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 13.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-74/06.01.2023г. за съобщаване на заповед №РД-06-366/06.03.2023г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XIза спортен отдих и КОО, УПИ XIII, УПИ XIX, УПИ XVIII, УПИ XVII и УПИ XXVIII, кв. 76, кв. „Черноконево”, гр. Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на ПИ с идентификатор 21052.1002.547, неизвестен           
  • собственик на ПИ с идентификатор 21052.1002.546, неизвестен             

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 13.03.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 27.03.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА