ОБЯВЛЕНИЕ №6

ОБЯВЛЕНИЕ № 6 / 17.01.2022г.

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес 17.01.2022г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-3101#3/30.11.2022г. заповед №РД-06-1779/23.11.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект на Подробен устройствен план - план за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ VІ-314 в кв.22 по плана на с.Каснаково, с който вътрешните регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници.

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ V-313 в кв.22 по КРП на с.Каснаково не е получил писмото тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008V0W Q

При спазване на изискванията на § 4 т.2 от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 17.01.2022 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът за съобщаване на заповед №РД-06-1779/23.11.2021г. изтича на 31.01.2022 год.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА