ОБЯВЛЕНИЕ № 52 ОТ 20.02.2018Г

   98  Актуално

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 52 / 20.02.2018год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 20.02.2018год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-117#1/19.1.2018год. обявление на основание чл.128,ал.3 във връзка с чл. 131,ал.2 т.4 от ЗУТ, на  заинтересовани страни за открита процедура по заявлeние с регистрационен индекс УТКР-30-117/17.01.2018год. от Адриана Желева Велчева, наследник на Тозю Велчев Запрянов  за одобряване  на  Проект за изменение на  подробен устройствен план - План за регулация на УПИ ІІІ-255, УПИ ІV-256, УПИ V-256 в кв. 27 по плана на с. Крум.

Проекта предвижда изменение на  ПУП-План за регулация, с който вътрешните  регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници  по данни  от геодезическо заснемане на лицензирано лице ,  след обединяване им се образува нов УПИ VІІІ-256.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Руска Михова Генова -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собствениците на имоти  не са получили писмото с обявление  и  приложенията  към него както следва:

-собственик /наследник/ на  УПИ V-256 в кв. 27 по плана на с. Крум /пратката  не е потърсено от  получателя/, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 006QIV 0.

 

- собственик /наследник/ на  УПИ V-256 в кв. 27 по плана на с. Крум /пратката  не е потърсено от  получателя/, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 006QJA G.

 

- собственик /наследник/ на  УПИ V-256 в кв. 27 по плана на с. Крум /пратката  не е потърсено от  получателя/, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 006QJ4 A.

 

- собственик /наследник/ на  УПИ V-256 в кв. 27 по плана на с. Крум /пратката  не е потърсено от  получателя/, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 006QJ8 E.

 

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 /четиринадесет / дневен срок от днес 20.02.2018год., заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания  по Проекта  до Общинската администрация -Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на .06.03.2018г.

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

свали като .pdf