ОБЯВЛЕНИЕ №51

   84  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 51 / 20.02.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 20.02.2018г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-3133#2/24.01.2018г. заповед №РД-06-121/22.01.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект  за изменение на ПУП – ПУР при осови точки № № 1390-1348-1902-1392-1393, при което се запазва реализираната на място улица, източно от терена за поликлиника, като се въвежда нова осова точка № 1902, заличава се тупика при о.т. 1392 и паркинга при о.т. 1390-1391 като се отрежда нов квартал № 607 „За жилищно застрояване, търговска дейност и поликлиника”; Проект за изменение на ПУП – ПР на общински УПИ ІІ-„За КЖС, озеленяване и детска площадка” в кв. 142, при което след разделяне вътрешните регулационни линии се прокарват по съществуващите имотни граници        и се урегулират нови общински имоти : УПИ ІІ-„За КЖС, озеленяване и детска площадка” в кв. 142 с площ 5976,89 кв.м.; УПИ ІІ с нов проектен идентификатор 21052.1014.591 – „За жилищно застрояване и търговска дейност” в нов квартал 607 с площ 1913,55 кв.м. и УПИ ІІІ с нов проектен идентификатор 21052.1014.592 – „За трафопост” в нов квартал 607 с площ 89,48 кв.м.; Изменение на ПУП – ПЗ на УПИ ІІ-„За КЖС, озеленяване и детска площадка” в кв. 142, при което се заличава предвиденото застрояване, попадащо в новопроектираната улица с о.т. 1392-1902 и новообразуваните имоти.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Домоуправител на кооперация с адрес бул.”Д. Благоев” №24Б не е получил писмото „тъй като пратката е непотърсена”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006QEN O
  • Домоуправител на кооперация с адрес бул.”Д. Благоев” №24В не е получил писмото „тъй като пратката е непотърсена”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006QEL M
  • Домоуправител на кооперация с адрес бул.”Д. Благоев” №26Б не е получил писмото „тъй като пратката е непотърсена”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006QEW X
  • Домоуправител на кооперация с адрес бул.”Д. Благоев” №24Д не е получил писмото „тъй като пратката е непотърсена”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006QF2 4

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 20.02.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-121/22.01.2018г. изтича на 07.03.2018 год.

 

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf