ОБЯВЛЕНИЕ  №50 /23.02.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  №50 /23.02.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 23.02.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-52-10/03.01.2023 г. за съобщаване на заповед № РД-06-201/01.02.2023 г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот пл.№ 72, УПИ IV72, кв. 21, с. Бряст, общ. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Иван Г. Динков, собственик на УПИ ІII71, кв. 21, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009VIT 6

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 23.02.2023 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 09.03.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА