ОБЯВЛЕНИЕ №50

   89  Актуално

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 50 / 19.02.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 19.02.2018г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1482#6/26.01.2018г. заповед №РД-06-133/24.01.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за Подробен устройствен план-План за регулация за ПИ №054115 по КВС с.Странско, м.”Дядо Яневата чука”, във връзка с провеждане на процедура  по преотреждане на земята при условията на чл.38 от ППЗСПЗЗ и включването й в строителните граници на с.Странско.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на ПИ 054114 по КВС на с.Странско не е получил писмото „тъй като е извън страната”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006QCG F

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 19.02.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-133/24.01.2018г. изтича на 07.03.2018 год.

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

свали като .pdf