Обявление №464/04.12.2017 г.

   93  Актуално

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 464/04.12.2017г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 04.12.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2930#1/06.11.2017г.                      Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І-1585 и УПИ XXII-1586                 в кв. 114 по плана на Димитровград /идентификатори 21052.1015.193                        и 21052.1015.192/, при което след обединение и ново разделяне, вътрешните регулационни линии се прокарват по съществуващите имотни граници.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона                       за устройство на територията, не са получили писмата – видно от обратни разписки :     

-R № ИД PS 6400 006MLM Q /непотърсено/

-R № ИД PS 6400 006MLK O /непотърсено/

-R № ИД PS 6400 006ML7 B /непотърсено/

-R № ИД PS 6400 006ML9 D /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 04.12.2017г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта        до Общинската администрация.

Срокът за обжалване изтича на 18.12.2017г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

свали като .pdf