обявление №447

   116  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 447 / 06.11.2017г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 06.11.2017 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2647#1/03.10.2017г.  проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ ХV-368 в кв.14 по плана на с.Брод, с който след допълване на кадастралната основа по данни от геодезическо заснемане на лицензиран специалист вътрешните регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи,че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Собственик на УПИ ІV-374 в кв.14 по плана на с.Брод, не е получил писмото, тъй като „получателят се е преместил на друг адрес”, видно от обратна разписка ИД PS 6400 0061L 3
  • Собственик на УПИ ХV-368 в кв.14 по плана на с.Брод не е получил писмото, тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006K1F X

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 06.11.2017год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 20.11.2017 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

свали като .pdf